loading...

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Envisage

Op al onze transacties en adviezen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden liggen op ons kantoor ter inzage en zullen u op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.

De toepasselijkheid van andere voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Envisage voor de uitvoering van opdrachten.

1. DEFINITIES

1.1. Envisage, gevestigd en kantoorhoudende te Stabroek, alsmede de vennootschappen die verwijzen naar de onderhavige voorwaarden of zich hiervan bedienen, zijn gebruiker van deze voorwaarden en zullen hierna worden aangeduid met: “Envisage“.

1.2 Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die de opdracht geeft aan Envisage dan wel op andere wijze een overeenkomst met Envisage aangaat, daaronder begrepen bemiddelingsopdrachten.

2. TOEPASSELIJKHEID EN RECHTSVERHOUDING

2.1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van alle door Envisage uit te brengen offertes, te geven adviezen, te verrichten werkzaamheden, alle door Envisage aanvaarde opdrachten en op tussen Envisage en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

2.2. Offertes van Envisage zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiele informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

2.3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Envisage aan de opdrachtgever zijn bevestigd. In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en de overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

2.4. Tussen Envisage en de opdrachtgever staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Envisage uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Envisage worden aanvaard.

2.5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

3.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, ongeacht of deze mondeling, telefonisch, schriftelijk bij speciale offerte of anderszins zijn gedaan, zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvrage verstrekte gegevens en zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is.

3.2. Een opdracht wordt door Envisage eerst aanvaard na bepaling van inhoud en uitvoeringscondities van een opdracht en de schriftelijke bevestiging hiervan door Envisage. Een opdracht wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen wanneer, na bepaling van inhoud en de uitvoeringscondities, Envisage tegenover de opdrachtgever voor de aanvang van de werkzaamheden heeft doen blijken, dat Envisage dit beschouwt en aanvaardt als een opdracht. De opdrachtgever wordt in ieder geval geacht een opdracht te hebben verstrekt indien door Envisage met uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van de opdrachtgever een aanvang is gemaakt met de uitvoering van een opdracht.

3.3. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk en uitdrukkelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen en offertes komen te vervallen zodra ter zake gelijke werkzaamheden door Envisage een nieuwe c.q. aangepaste aanbieding of offerte wordt uitgebracht.

4. INFORMATIEVERSTREKKING

4.1. Opdrachtgever is in het voorkomende geval gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Envisage overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en volledig uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de door Envisage gewenste vorm op de door Envisage gewenste wijze ter beschikking te stellen.

4.2. Opdrachtgever is gehouden Envisage onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die direct dan wel indirect voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden welke na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden.

4.3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Envisage ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. De opdrachtgever draagt het risico voor gegevens en bescheiden welke afkomstig zijn van derden aan haar zijde.

4.4. Enige vertraging in de uitvoering van de opdracht, waaruit extra kosten voor Envisage voortvloeien, welke zijn ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden alsmede het niet voldoende medewerking verlenen, zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.

4.5. Indien en zolang het niet, tijdig of behoorlijk ter beschikking staan van informatie en/of het uitblijven van noodzakelijke medewerking van personeel van de opdrachtgever daartoe noodzaakt, zal Envisage gerechtigd zijn haar werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever op te schorten, waarbij de kosten van de opschorting voor rekening van de opdrachtgever komen. Indien de opdrachtgever ook na in gebreke stelling door Envisage niet binnen 14 dagen alsnog voor ter beschikking stelling van de door Envisage  verlangde informatie en/of medewerking van personeel van de opdrachtgever zorgdraagt, is Envisage gerechtigd om de overeenkomst voortijdig te beeindigen.

5. VERTROUWELIJKHEID

5.1. Envisage zal met betrekking tot de in de relatie verkregen informatie de uiterste zorgvuldigheid betrachten. Informatie van vertrouwelijke aard zal alleen worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van een opdracht. De opdrachtgever kan Envisage in redelijkheid bijzondere richtlijnen van vertrouwelijkheid bij de hantering van gerubriceerde/geclassificeerde en andere gegevens opleggen. Aan zulke bijzondere richtlijnen is Envisage alleen gebonden, indien deze tijdig en als zodanig ter kennis zijn gebracht van Envisage.

5.2. De opdrachtgever aanvaardt dat Envisage gehouden is ervoor zorg te dragen dat aan Envisage bij de uitvoering van een opdracht verstrekte gegevens en meningen niet naar de bron kunnen worden herleid, indien de informatieverstrekker te kennen heeft gegeven bezwaar te hebben tegen erkenning.

6. DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT

6.1. Alle diensten die door Envisage worden verleend, worden uitgevoerd naar eigen inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap echter zonder dat een specifiek resultaat kan worden gegarandeerd.

6.2. Envisage bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht van opdrachtgever wordt uitgevoerd. Envisage neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke wensen zoveel mogelijk in acht.

6.3. Het staat Envisage vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid in voorkomend geval met inschakeling van hulppersonen en derden uit te voeren. De keuze van door Envisage in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.

6.4. Envisage kan slechts meerwerk aan de opdrachtgever in rekening brengen, indien en voor zover de opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven. Dit toestemmingsvereiste geldt echter niet indien het verrichten van meerwerk is gelegen binnen de zorgplicht van Envisage.

6.5. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

6.6. De werkzaamheden met betrekking tot de verleende opdracht worden uitgevoerd ten kantore van de opdrachtgever of van Envisage dan wel een – in overleg – aangewezen andere locatie.

7. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

7.1. Indien zich, voordat met de uitvoering van een opdracht is aangevangen, feiten of omstandigheden voordoen die aan de oorspronkelijke bereikte overeenstemming afbreuk (zouden) doen, dan kan, in tijdig onderling overleg, de oorspronkelijke overeenkomst op de relevante onderdelen gewijzigd worden.

7.2. Aan door de opdrachtgever dan wel Envisage gewenste wijzigingen van de oorspronkelijke overeengekomen aanvangsdatum van een opdracht, zullen zowel de opdrachtgever als Envisage naar vermogen gevolg geven. Aan door een opdrachtgever gewenst uitstel van de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum van een opdracht, waarvoor Envisage capaciteit heeft gereserveerd, kan Envisage alleen gevolg geven, indien de voor die opdracht gereserveerde capaciteit elders vervangend kan worden ingezet. Ingeval de opdrachtgever niettemin zulk uitstel verlangt en/of bewerkstelligt, is de opdrachtgever voor de niet-benutte gereserveerde capaciteit het honorarium verschuldigd.

7.3. Indien zich tijdens de uitvoering van een opdracht omstandigheden blijken voor te doen, die een behoorlijke uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren, zullen in onderling overleg geeigende maatregelen afgesproken worden om tot een ongestoorde voortgang te komen. Brengen wijzigingen een uitbreiding van de te verrichten werkzaamheden met zich mee ten opzichte van een tevoren gemaakte begroting, dan zijn de hieruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de opdrachtgever, tenzij Envisage kan worden verweten dat zij de opgedragen werkzaamheden niet naar behoren heeft verricht, in welk geval de meerkosten tot een maximum van 20% van de tot dat moment reeds bestede tijd, voor rekening van Envisage zullen komen.

7.4. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beinvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beinvloedt, zal Envisage dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

7.5. Indien tijdens de uitvoering van een opdracht de opdrachtgever nadere opdrachten geeft of de bestaande opdrachten wenst te wijzigen, zal, behoudens het hiervoor geregelde, zulks alleen kunnen indien Envisage die opdracht aanvaardt en de opdrachtgever dus daarvoor verschuldigde kosten en honoraria vergoedt.

8. TERMIJNEN

8.1. Is de opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan wel ervoor zorg te dragen dat medewerkers en van zijn zijde betrokken derden medewerking verlenen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld en/of de betrokken medewerkers en derden hun noodzakelijke medewerking aan Envisage hebben verleend.

8.2. In de opdracht genoemde termijnen of nadien genoemde termijnen, zijn immer indicatief en gelden en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op annulering of schadevergoeding van de zijde van de opdrachtgever.

8.3. Eventuele leveringstijden gaan in op het laatst van de volgende tijdstippen:

a. de dag van het sluiten van de overeenkomst;

b. de dag van ontvangst van de eventueel overeengekomen vooruitbetaling;

c. de dag waarop alle benodigde informatie en bescheiden door de opdrachtgever zijn aangeleverd.

9. HONORARIUM

9.1. Envisage en opdrachtgever maken, bij de totstandkoming van de overeenkomst, bindende afspraken omtrent de wijze waarop het honorarium van Envisage tot stand komt. Indien een uurtarief wordt overeengekomen, is een door Envisage in de offerte afgegeven indicatie met betrekking tot de totale, naar verwachting te besteden tijd niet bindend. Van het overeengekomen tarief kan na het sluiten van de overeenkomst slechts schriftelijk worden afgeweken. Ook indien Envisage in voorkomende gevallen een opdracht om redenen niet uitvoert, komt een overeenkomst tot stand waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

9.2. De verschuldigde honoraria kunnen ingeval van opdrachten met een langere looptijd periodiek herzien worden op basis van ontwikkeling van lonen en prijzen. Tariefwijzigingen op deze basis worden de opdrachtgever schriftelijk medegedeeld.

9.3. Het honorarium van Envisage is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

9.4. Door Envisage opgegeven prijzen zijn altijd exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en dienen inclusief BTW te worden betaald, tenzij anders uit een wettelijke regeling voortvloeit.

9.5. Envisage kan van opdrachtgever een voorschot verlangen op het factuurbedrag of het redelijkerwijs te verwachten honorarium. De door de opdrachtgever betaalde voorschotten op nog in te dienen declaraties zullen ten laatste met de einddeclaratie verrekend worden. Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is Envisage gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van Envisage zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Weigering van de opdrachtgever de verlangde zekerheid te stellen c.q. het verlangde voorschot te voldoen, geeft Envisage het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, interest en schade.

9.6. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Envisage kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in het hierboven genoemde artikel 9.2, is opdrachtgever gerechtigd binnen 5 werkdagen na de in dat artikel bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Envisage genoemde datum waarop de prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te ontbinden. In een geval van een dergelijke opzegging c.q. ontbinding is Envisage niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade.

10. BETALING

10.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moet betaling contant geschieden na het verrichten van de diensten, of op een door Envisage aan te wijzen bank- of girorekening binnen de overeengekomen of op de factuur aangegeven termijn, doch in geen geval later dan 30 dagen na de factuurdatum, zonder dat enig beroep op verrekening of korting kan worden toegestaan. Alle betalingen moeten geschieden in Europees wettig betaalmiddel.

10.2. Wanneer betaling niet binnen de voornoemde termijn geschiedt, is Envisage gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1,5% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend, ingaande 30 dagen na factuurdatum of de overeengekomen betalingsdatum. Wanneer de opdrachtgever na schriftelijke sommatie in gebreke blijft met betalen, is Envisage bovendien gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het bedrag der vordering met een minimum van EUR 500,–. Envisage is niet gehouden tot bewijs dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

10.3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting in geen geval op.

10.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de opdrachtgever vermeldt dat betaling betrekking heeft op (een) latere factu(u)r(en).

11. RECLAMERING

11.1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden in het kader van de opdracht en/of het factuurbedrag dienen, onverwijld, schriftelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de uitvoering van de werkzaamheden dan wel – ingeval van reclames omtrent de hoogte van de factuur – na ontvangst van de factuur aan Envisage kenbaar te worden gemaakt. Reclames door de opdrachtgever gemeld na verloop van bovengenoemde termijnen zullen door Envisage niet in behandeling worden genomen.

11.2. Deze reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

11.3. In geval van een gegronde reclame heeft Envisage de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie, naar evenredigheid, van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Envisage zal de door haar in het kader van de opdracht te verrichte werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Envisage kan worden verwacht.

12.2. Indien een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst zijdens Envisage  veroorzaakt is doordat de opdrachtgever, voorafgaand of tijdens de uitvoering van de opdracht, Envisage onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Envisage voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

12.3. Envisage is in ieder geval (ook indien aan haar geen beroep op lid 1 van dit artikel zou toekomen) slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door de opdrachtgever, welke schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van grove schuld zijdens Envisage.

12.4. Envisage is in ieder geval (ook indien aan haar geen beroep op lid 1 van dit artikel zou toekomen) niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, door welke oorzaak dan ook ontstaan.

12.5. Ingeval – niettegenstaande de in artikel vervatte aansprakelijkheidsuitsluitingen – enige aansprakelijkheid voor schade op Envisage mocht rusten, dan zal deze in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het netto factuurbedrag terzake die door Envisage verrichte werkzaamheden, ten aanzien waarvan Envisage schadeplichtig is. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van langer dan 1 jaar, wordt het netto factuurbedrag gesteld op het totaal van de facturen bedongen voor 1 jaar.

12.6. Envisage is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Envisage of de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden en hulppersonen. Envisage is door de opdrachtgever gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

12.7. Envisage is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

12.8. De opdrachtgever vrijwaart Envisage tegen alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van de opdrachtgever, terzake van schade, in welke vorm dan ook, door deze derden geleden, waarvoor Envisage krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is.

12.9. De opdrachtgever vrijwaart Envisage voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan Envisage onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel indien deze veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Envisage .

12.10. Elke aansprakelijkheid en alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, jegens Envisage in verband met het verrichten van werkzaamheden door Envisage vervallen in ieder geval na een jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schadeveroorzakende handeling door Envisage .

13. OPZEGGING/ONTBINDING

13.1. De bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst komt de opdrachtgever slechts toe indien Envisage toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst, mits de opdrachtgever Envisage  schriftelijke in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn is gesteld voor zuivering van de tekortkoming.

13.2. In het geval een overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt en deze overeenkomst niet voor bepaalde tijd is aangegaan, is elke partij bevoegd de overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal drie maanden, tenzij partijen een andere opzegtermijn zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk en met redenen omkleed te geschieden Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

13.3. In geval van voortijdige beeindiging door de opdrachtgever heeft Envisage in ieder geval aanspraak op honorering van tot dan toe verrichte werkzaamheden en vergoeding van tot op dat moment gemaakte kosten, onverminderd haar rechten om volledige schadevergoeding te vorderen.

13.4. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, waaronder begrepen de betalingsverplichting ter zake facturen en door Envisage  verlangde voorschotten, alsmede in geval ten laste van de opdrachtgever (conservatoir)beslag wordt gelegd, in het geval van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft Envisage te hare keuze het recht zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Envisage tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd het recht tot het vorderen van de opdrachtgever van volledige vergoeding van de ten gevolge van de opschorting of ontbinding der overeenkomst door Envisage geleden en nog te lijden schade, kosten en interest. In de genoemde gevallen is elke vordering welke Envisage op de opdrachtgever heeft dadelijk en ineens opeisbaar.

14. OVERNAME VAN PERSONEEL

14.1. Partijen zullen tijdens het acquisitiestadium, tijdens de uitvoering van een opdracht en binnen een jaar na beeindiging daarvan geen personeel van de wederpartij in dienst nemen dan wel feitelijk via derden de eigen organisatie of een daaraan gelieerde onderneming tewerkstellen, zonder elkaars vooraf verkregen schriftelijke toestemming.

14.2. Bij overtreding van bovengenoemd verbod verbeurt de overtredende partij ten behoeve van de andere partij een onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van EUR 100.000,– en EUR 10.000,– voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de andere partij om de werkelijk geleden schade te vorderen.

15. INTELLECTUELE EIGENDOM

15.1. Envisage behoudt het intellectueel eigendomsrecht van de bij de uitvoering van enige opdracht van ten behoeve van de opdrachtgever vervaardigde documenten, modellen, methoden en technieken.

15.2. De opdrachtgever heeft het recht deze te gebruiken voor de met de opdracht beoogde en aan Envisage kenbaar gemaakte interne doeleinden.

15.3. De van Envisage afkomstige schriftelijke stukken, modellen, methoden en technieken mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan binnen het kader van de verleende opdracht behoudens na voorafgaande schriftelijke instemming van Envisage en na het overeenkomen van een passende honorering.

15.4. Evenmin zullen gegevens, modellen, methoden en technieken die zijn gebruikt voor of in het kader van de advisering aan derden kenbaar of openbaar gemaakt worden behoudens na vooraf gekregen schriftelijke toestemming van Envisage.

15.5. Ingeval van tussentijdse beeindiging van de overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

16.1. Op de met Envisage gesloten overeenkomsten is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met Envisage gesloten overeenkomsten, dan wel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, dan wel die ontstaan naar aanleiding van door Envisage gedane aanbiedingen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Antwerpen, tenzij Envisage een andere rechter adviseert.

Versie van 8/11/2011